- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
e20252 BASIC SPEECH PRESENTATION 1.0 Miss Lenie Che Vargas Sotillo ภาษาต่างประเทศ Online
ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 นางสาวรุ่งอรุณ มากประยูร คณิตศาสตร์ Online
ง22101 การงานอาชีพ 1.0 นายวิวัฒนา อารอบ การงานอาชีพ Online
ท22102 ภาษาไทย 1.5 นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์ ภาษาไทย Online
พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 นายนิพนธ์ นิ่มนวล สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน4 1.5 นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ22102 ดนตรี 1.0 นายAdisak Songma ศิลปะ Offline
ส22102 สังคมศึกษา 1.0 นางสาวอิงคพัฒน์ พมพล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ22102 อังกฤษพื้นฐาน 1.5 นางสาวคุณากร เทาศิริ ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
I20202 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 นายภูชิต วิเชียรฉาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 นายสราวุฒิ คะเรรัมย์ คณิตศาสตร์ Online
ค20234 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1.5 นางสาวยุพิน ผลมาก คณิตศาสตร์ Online
ว20208 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ2 1.0 นางพงค์นุช พูลสมบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว20277 ไมโครคอนโทรเลอร์ 1.0 นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
อ20228 อังกฤษวิทย์คณิต 1.0 นางปรญา เรือนเงิน ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก20964 แนะแนวม.2 เทอม2/63 0 นางกรวรรรณ จารัตน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th