- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2567


ชั้นเรียน : 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10

ภาคเรียนที่ 1/2567 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรือง คณิตศาสตร์ Online Website
ท21101 ภาษาไทย นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์ ภาษาไทย Online Website
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 นางสุพรรณี ภูสีน้ำ สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ว21101 วิทยาศาสตร์ นางกรวรรณ สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว21103 วิทยาการคำนวณ1 (เทคโนโลยี) นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ศ21101 ศิลปะ นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ ศิลปะ Online Website
ส21101 สังคมศึกษา นางสาวสุวิมล ถนอมจิต สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
ส21103 ประวัติศาสตร์ นางสาวกนกอร แสงทอง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวเอมมิกา กลิ่นขจร ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรือง คณิตศาสตร์ Online Website
ว20203 เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นางสาวธิติมา ประคองทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
อ20241 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์ ภาษาต่างประเทศ Online Website
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
- ลูกเสือ-เนตรนารี นางสาวธิติมา ประคองทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th